SAYI: 139

29 KASIM 2002 Cuma
KAVUKLU SURETİ


kavuklu@40ikindi.com

COŞKUN KIRCA GAK GAK

Ey azizler,

Akşam nam cerîde, evvel eski hoşuma gitmemişdir benim. Zaten ve esâsen ve umûmiyetle i'timad telkîn etmekden uzak olan Türk matbû'âtı içinde Akşam ve Star gibi cerîdeler, daha bir şâibeli, daha bir manipülasyon vâsıtası gibi görünmüşdür gözüme.

Buna rağmen bir müddetden beri hafta sonları Akşam almakdayımdır. Çün ki ey azîzler, bu cerîde Akşam-lık nâmında bir ilâve vermekdedir ve ol ilâvede kültür sanat, kitab, vs. bahsinde bir şeyler olmakdadır.

22 Kasım 2002 Cuma günü Akşam-lık ile berâber Akşam'ı da almış bulundum. Ne var ne yok deyü bakar iken ey azîzler, eski diplomat Coşkun Kırca'nın karga tüneğine de atf-ı nazar eyledim. Şimdi, ba'zılarınız bu "karga tüneği" nereden çıkdı. Kırca, karga değildir, "Günün İçinden" nâmını taşıyan yeri de "tünek" değil, "kûşe"dir deyebilir.

Lâkin ey azîzler, benim böyle demekliğimin bir sebebi vardır ve ol sebeb işte şudur: Bu zât-ı nâşerîf, şöyle bir cümle yazmışdır: "... AKP cenahından bol mikdarda "millî irade" şakıması duyuyoruz." Ya'nî ki, ey azîzler, bu bed-nefes diplomat eskisi, aklınca "millî irade" müdâfi'lerini "bülbül"e benzetmekde ve zu'munca espiri yapdığını zannetmekdedir. Bendeniz de espiriye filân tevessül etmeden, dosdoğru hakîkati ifâde etmekde ve Coşkun Kırca'nın yazısının bir karga gaklaması olduğunu söylemekdeyim.

Çünki ey azîzler, bu zâta göre ben, sen, o, hepimiz ve bilcümle milletimiz, "soyut bir varlık" imişiz. Şu cümle aynen onun: "Millet, tarihi bir soyut varlıktır. Egemenlik millet adına değişik Devlet organlarınca Anayasa çerçevesinde kullanılır. Seçmen Topluluğu da bu organlardan biridir."

Demek ki, ey azîzler, Mustafa Kemal Paşa da, "hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir" der iken, "soyut bir varlık"dan bahsetmekde ve millî mücâdeleyi yürütür iken, soyut âdemler ve soyut silâhlar ile hamle etmekde idi. Ba'zen benim içime de bu hususda bir şübhe düşdüğü olur; "millet millet" dedikleri, "tarihi ve soyut bir varlık" değil ise de "namussuzların desîselerini setreden bir maske" midir acebâ deyesim gelir.

Lâkin ey azîzler, seçmen topluluğunun "devlet organı" olması fikrini, Coşkun Karga'nın tâze bir gaklaması saymakda beis yokdur zannındayım.

Rahmetli üstad bir şiirinde "Bülbüllere emir var: lisan öğren vakvaktan!" demiş idi; belki de Coşkun Karga yerine Coşkun Ördek demeliydik amma, kargaları da küsdürmeyelim, değil mi?


Kırkikindi Elektronik Yayıncılık

© Kırkikindi Elektronik Yayıncılık